ขอสงวนสิทธิ์

ใกล้ใกล้ให้บริการเว็บไซต์ www.thaiaddress.com เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ

ปรับปรุงล่าสุด: 29-06-2016

(1) เว็บไซต์ใกล้ใกล้ไม่ขอรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดใดอันเกิดจากการใช้งาน การอ้างอิงถึงหรือความเชื่อถือต่อเนื้อหาใดใดในเว็บไซต์ และถึงแม้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์อยู่เป็นประจา แต่เราไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลที่ได้ให้บริการในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

(2) ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ใกล้ใกล้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลอินเตอร์เน็ตอื่นๆรวมถึงเว็บไซต์ แต่ใกล้ใกล้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเนื้อหาของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น

(3) ลิงค์จากเว็บไซต์ใกล้ใกล้ไปยังเว็บไซต์ภายนอกนั้นไม่ได้เป็นการรับรองของใกล้ใกล้ต่อเว็บไซต์เหล่านั้นรวมถึงสินค้าและบริการ หน้าตาของเว็บไซต์โฆษณารวมถึงข้อมูลสินค้าและบริการไม่ได้เป็นการรับรองโดยใกลใกล้ นอกจากนี้ใกล้ใกล้ไม่ได้ทาการตรวจสอบข้อเรียกร้องใดใดจากผู้ให้บริการโฆษณา ทั้งนี้ ข้อมูลสินค้าเป็นไปตามเนื้อหาที่ได้รับจากผู้ให้บริการโฆษณารายนั้น