เงื่อนไขการใช้

ใกล้ใกล้ให้บริการตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใกล้ใกล้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนและรับทราบว่าท่านสามาถคาดหวังอะไรจากเราได้บ้างและเราคาดหวังอะไรจากท่าน ในการเข้าถึงพื้นที่เว็บไซต์ใกล้ใกล้ ถือว่าผู้ใช้งาน ("ผู้ใช้") ยอมรับในข้อผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้

ความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจสอบ นโยบายข้อมูลส่วนตัว ซึ่งคุ้มครองการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใกล้ใกล้เพื่อที่ท่านสามารถเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา

การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใกลใกล้หรือส่งอีเมลถึงเรา ถือว่าคุณได้ทาการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์กับเราและคุณได้อนุญาตขอรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยเราจะทาการสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่นๆทั้งหมดที่เราให้บริการแก่คุณผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์เป็นไปตามข้อกาหนทางกฎหมายเช่นเดียวกับการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของใกล้ใกล้บนเว็บไซต์นี้ อาทิ ข้อความ ภาพกราฟฟิก โลโก้ ไอค่อนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของใกล้ใกล้หรือเนื้อหาจากผู้จัดหาและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับใกล้ใกล้ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของใกล้ใกล้และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของใกล้ใกล้หรือของผู้จัดหาซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าใกล้ใกล้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใกล้ใกล้ที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของใกล้ๆหรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ ภาพกราฟฟิก โลโก้ หัวเรื่อง ไอค่อนปุ่ม เนื้อหาและชื่อการบริการยังเป็นเครื่องหมายการค้าของใกล้ใกล้หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบการค้าของใกล้ใกล้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่ของใกล้ใกล้ในวิธีการใดก็ตามที่จะสร้างความสับสนแก่ลูกค้าหรือเป็นการดูหมิ่นหรือทาให้ใกล้ใกล้เสียชื่อเสียง

เครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท ชื่อสินค้าและ/หรือโลโก้อื่นๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย โดยใกล้ใกล้ไม่เรียกร้องการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านี้รวมถึงใกล้ใกล้ไม่มีความเกี่ยวข้อง รับรองหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทเหล่านี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบและการจากัดความรับผิดชอบ

ยอมรับโดยชัดเจนว่าการใช้งานใกล้ใกล้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว โดยใกล้ใกล้หรือตัวแทนรวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหรือลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก ผู้ค้า ผู้สนับสนุน ผู้ออกใบอนุญาต (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") จะไม่รับรองว่าการใช้งานเว็บไซต์ใกล้ใกล้จะไม่มีการหยุดชะงักหรือไร้ข้อขัดข้องหรือรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์จะมีเนื้อหา การบริการหรือสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นยา เชื่อถือได้หรือเป็นปัจจุบัน เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยใกล้ใกล้ตาม "ที่เป็น" และ "ที่มี" ทั้งนี้ ใกล้ใกล้ไม่ขอรับรองหรือรับประกันทั้งที่แสดงออกหรือเป็นนัยยะต่อการทางานของเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา สาระหรือสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ใกล้ใกล้ขอปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้สูงสุดต่อการรับประกันทั้งที่แสดงออกหรือเป็นนัยยะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการรับรองอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นนัยยะและสภาพความพร้อม ใกล้ใกล้ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดใดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ทางอ้อม ที่เป็นการลงโทษหรือเป็นผลที่ตามมา คาแนะนาทางวาจาหรือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากใกล้ใกล้หรือตัวแทนรวมถึงจากพนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการหรือผู้อื่นจะต้องไม่ถือว่าเป็นเป็นการรับรองหรือข้อบังคับทางกฎหมายและผู้ใช้จะต้องไม่ยึดข้อมูลหรือคาแนะนานั้นเป็นหลัก

ใกล้ใกล้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาการโฆษณาก่อนการยอมรับคาสั่งซื้อ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เป็นไปตามสภาพความพร้อมและสามารถนาออกได้ทุกเวลา หากเราไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งซื้อของท่านให้สมบูรณ์ได้ ท่านจะได้รับข้อเสนออื่นๆหรือรับการคืนเงินสาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ไม่มี

คาอธิบายเนื้อหาและคุณสมบัติ

เว็บไซต์ใกล้ใกล้และตัวแทนใช้ความพยายามในการให้บริการเนื้อหาที่มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ใกล้ใกล้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคาอธิบายคุณสมบัติหรือเนื้อหาอื่นๆของเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและไร้ข้อผิดพลาด

กฎหมายที่ใช้

เว็บไซต์นี้ได้รับการสร้างและควบคุมโดยบริษัทใกล้ใกล้ในประเทศไทย จึงใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในการควบคุมการปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งของกฎหมาย ทั้งนี้ ใกล้ใกล้ขอสงวนสิทธิ์ในการทาการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ผู้ใช้ในที่นี้อนุญาตโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีเงื่อนไขในการส่งฟ้องร้องกับศาลแห่งประเทศไทยในการดาเนินคดีใดใดก็ตามอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการซื้อผ่านเว็บไซต์ใกล้ใกล้ (รวมถึงยอมรับว่าจะไม่เริ่มการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกันในที่นี้นอกเหนือจากศาลดังกล่าวที่กาหนดไว้) ระงับการคัดค้านสถานที่พิจารณาการฟ้องร้องคดีดังกล่าวในศาลประเทศไทยและยอมรับว่าจะไม่อุทธรณ์หรือเรียกร้องการฟ้องร้องดังกล่าวจากศาลประเทศไทย

นโยบาย การแก้ไขและการเป็นโมฆะบางส่วนของเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบนโยบายอื่นๆของเราที่ได้ระบุภายใต้หัวข้อการบริการลูกค้าที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์นี้ โดยนโยบายเหล่านี้ใช้ในการควบคุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใกล้ใกล้ของคุณ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทาการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเวลา หากมีเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นโมฆะ ไม่มีผลทางกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นโมฆะบางส่วนและบังคับใช้ตามที่กฎหมายกาหนดไว้สูงสุดรวมถึงจะไม่ส่งผลต่อผลทางกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่นๆที่เหลือ

ข้อผิดพลาดและการละเว้น

เราไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ราคาและส่วนลดที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ